محصولات الکتروشیمی
BHP 2066 BHP 2056 RDE 500 BHP 2090
BHP 2080 BHP CL 5220 BHP 6601

استخدام

شرکت مهندسی بهپژوه در نظر دارد از میان جوانان مستعد و توانمند، به صورت قراردادی نیرو استخدام نماید. جهت کسب اطلاع از مدارک و تخصص های مورد نیاز، فایل ذیل را دانلود نموده و پس از مطالعه در صورت دارا بودن شرایط، فرم ارسال رزومه موجود در سایت را تکمیل نمایید.
دانلود فایل شرایط استخدام
 
گواهینامه ها و تقدیر نامه ها