call Us Today! 031-36604002-3 | [email protected]

واحد های شرکت مهندسی بهپزوه

 

1- واحد اتوماسیون و ابزار دقیق
2- واحد برق و انرژی
3- واحد طراحی و مستند سازی
4- نرم افزار
5- تحقیق و توسعه
6- ساخت و تولید
7- واحد دانش بنیان
8- واحد کنترل پروژه
9- واحد بازرگانی خدمات
10- واحد بازرگانی کالا