سهامداران شرکت

ردیف نام و نام خانوادگی
1 سعید ماجد
2 همایون یزدان پناه
3 اشکان ستاری
4 محمد اطرج
5 نبی اله قائدی
6 محمد تقی توکلی دستجردی
7 علی ماجد
8 محمد تقی قدیری دهکردی
9 انغام حسینی