info@behpajooh.net +98 31 36604002-3
English | فارسی
پروژه های تله متری

1- پروژه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی استان خوزستان
2- پروژه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی استان ورزنه
3- پروژه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی استان همدان
4- پروژه تله متری وکنترل ازراه دورتاسیسات آبرسانی استان خراسان شمالی (بجنورد)